บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี เราได้พัฒนาขีดความสามารถในหลาย ๆ สาขา รวมไปถึงความเชี่ยวชาญที่ เพิ่มขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้งเรามีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และบุคลลากร สนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้แนวคิด นวัตกรรม และวิทยากรใหม่ ๆ ทำให้เรา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th