บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี เราได้พัฒนาขีดความสามารถในหลาย ๆ สาขา รวมไปถึงความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้งเรามีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และบุคลลากรสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้แนวคิด นวัตกรรม และวิทยากรใหม่ ๆ ทำให้เรา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความตั้งใจในการทำงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเรา ทำให้การดำเนินการโครงการต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับต่อองก์กรทั้งของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเรายังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีศักยภาพในการดำเนินงานโครงการต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของโครงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ดังคติของเรา “ประกอบวิชาชีพ เพื่อการส่งมอบอาคารด้วยคุณภาพ”

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th