บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
งานด้านการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
เราบริการและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลการใช้แนวนโยบาย และการให้ความเห็นแก่เจ้าของโครงการ ในการที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้การดำเนินงานที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เราจะบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยคุณภาพ เพื่อให้ได้รับผลงานที่มีคุณภาพที่ดี ควบคุมงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการและควบคุมระยะเวลาให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดที่วางไว้ โดยมีแนวคิดหลักในการควบคุมงานออกเป็น 3 ส่วน
 • แนวคิดในการควบคุมงาน ประกอบไปด้วย การควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาของโครงการ และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณของโครงการ
 • แนวคิดในการควบคุมงานทุกระบบ หมายถึงแนวคิดในการควบคุมงานทุกระบบให้สามารถสอดประสานเข้ากันได้มีความสันพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้องค์ประกอบของงานทุกประเภทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตามที่ออกแบบไว้
 • แนวคิดเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาทั้งทางด้านเทคนิค ด้านการประสานงาน และในการควบคุมงานด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
 
งานด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • เราให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยเราจะติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อร่วมวางแนวคิด หลักการ ขอบเขตของการทำงานที่จำเป็นที่ต้องทำ โดยคำนึงถึงพฤติกรรม, รสนิยม, ความต้องการ และงบประมาณของเจ้าของโครงการ เพื่อนำกลับมาประยุกต์คิดสรรสร้างงานออกแบบ เพื่อร่างวางแปลนหรือ วาดแบบแปลน เพื่อนำเสนอให้กับเจ้าของโครงการพร้อมกับทำ ชาร์ตสี ภาพ 3 มิติเสมือนจริง หรือ ภาพสเกตซ์ และแม้แต่การเลือกรูปแบบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ หลังจากนั้นเราจะส่งประมาณการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงาน และปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบเพื่อให้ถูกต้องตามแผนงานเหล่านี้ได้ เพื่อที่แน่ใจได้ว่าเจ้าของโครงการจะถูกใจและได้รับแบบที่ตรงตามความต้องการ
 • งานออกแบบตกแต่งภายในของบริษัท มุ่งเน้นจะช่วยทำให้โครงการ มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ดี และดูสวยงามดึงดูดใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราจะต้องใช้องค์ประกอบต่างๆมาพิจารณา ซึ่งรวมถึงเทคนิคการจัดรวมสีและพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันให้เข้ากัน และเสริมรวมทั้งการใช้แสงและเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่จะเพิ่มผลประโยชน์มากขึ้น โดยที่ยังคงการใช้งานที่ดีที่สุด
 
งานด้านการออกแบบงานระบบ
เราให้บริการด้าน
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบไฟฟ้ากำลัง HV-LV ระบบสื่อสาร
ระบบ Fire Alarm
ระบบเตือนภัย
ระบบ Lan
ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
ระบบประปา-สุขาภิบาลและ
ระบบดับเพลิงระบบระบายน้ำ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในอาคาร บ้าน สำนักงาน ธนาคาร ร้านอาหาร โรงงาน โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตึกสูง งานตกแต่งสำนักงาน ฯลฯ

โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทีมงานออกแบบทุกคนล้วนเป็นผู้ที่เคยผ่านงานด้านการติดตั้ง งานควบคุมงานก่อสร้างที่หน้างาน งานดูแลการซ่อมบำรุง งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล ทำให้สามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีทั้งหมดในการออกแบบงานโครงการใหม่ของท่าน หรือทำการศึกษาปรับปรุงอาคารเก่าที่เปิดใช้งานไปแล้วให้ได้ผลงานที่ดี ป้องกันปัญหาที่มักจะเกิดจากการที่ใช้ผู้ออกแบบมือใหม่ หรือผู้ออกแบบที่ผ่านงานออกแบบมาเพียงอย่างเดียวซึ่งมักจะไม่รู้ถึงปัญหาในการใช้งานจริงหลังจากก่อสร้างเสร็จ และปัญหาเหล่านั้นมักจะตกอยู่กับเจ้าของโครงการภายหลังจากการใช้อาคารเต็มที่ และยากที่จะแก้ไขให้ดีได้สมบูรณ์ 100% ทีมงานของเราเน้นหนักในเรื่องการประหยัดค่าก่อสร้างในขณะที่ยังคงคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้งบประมาณไม่บานปลายได้
 
บุคลากรในบริษัท
 1. คุณสมชาติ ลือวิเศษไพบูลย์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท
 2. คุณหัทยา ลือวิเศษไพบูลย์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท
 3. คุณสุประดิษฐ์ เย่ายวน ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
 4. คุณณฐวร ธีรชิตกุล ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
 5. คุณนิธิศ เกิดกลิ่นหอม ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
 6. คุณพงษ์ธร ลิ่มเสฎโฐ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
 7. คุณกัญญา บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งบัญชีและการเงิน
 
 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th